Nhà hàng Meatplus Giảng Võ

Nhà hàng Meatplus Giảng Võ

Nhà hàng cafe
Investor:                              Laguna Beach
Location:                              C4, Giảng Võ, Hà Nội
Commingsoon:                      2019
Site area:                             400 m2
Design, contrustion:              5AArchitects
Principal Architects:               Nguyễn Tiến Dũng