Thiết kế Thi công Linh Coffee - Lào cai

Thiết kế Thi công Linh Coffee - Lào cai

Khác
Investor:                              Mr. Linh
Location:                              Kim Tân, Lào Cai
Site area:                             100 m2
Design, contrustion:              5AArchitects
Principal Architects:               Nguyễn Tiến Dũng