Meatplus Trích Sài

Meatplus Trích Sài

Nhà hàng cafe
Investor:                              Laguna Beach
Location:                              75, Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội
Commingsoon:                      2019
Site area:                             390 m2
Design, contrustion:              5AArchitects
Principal Architects:               Nguyễn Tiến Dũng